Hierarchia potrzeb Maslowa

Hierarchia potrzeb Maslowa Samoświadomość

Hierarchia potrzeb Abrahama Maslowa jest jedną z najbardziej znanych teorii motywacji. Teoria Maslowa mówi, że nasze działania są motywowane przez pewne potrzeby fizjologiczne i psychologiczne, które postępują od podstawowych do złożonych.

Teoria Hierarchii Potrzeb Maslowa

Abraham Maslow po raz pierwszy wprowadził koncepcję hierarchii potrzeb w swojej pracy z 1943 roku, zatytułowanej „A Theory of Human Motivation”, a następnie w swojej późniejszej książce „Motivation and Personality”. Hierarchia ta sugeruje, że ludzie są zmotywowani do zaspokojenia podstawowych potrzeb, zanim przejdą do innych, bardziej zaawansowanych potrzeb.

Podczas gdy niektóre z istniejących wówczas szkół myślenia – takie jak psychoanaliza i behawioryzm – koncentrowały się na problematycznych zachowaniach, Maslow był bardziej zainteresowany poznaniem tego, co czyni ludzi szczęśliwymi i co robią, aby osiągnąć ten cel.

Jako humanista, Maslow wierzył, że ludzie mają wrodzone pragnienie samorealizacji, czyli bycia wszystkim, czym mogą być. Aby jednak osiągnąć ten ostateczny cel, należy zaspokoić szereg bardziej podstawowych potrzeb. Należą do nich potrzeby jedzenia, bezpieczeństwa, miłości i poczucia własnej wartości.

Maslow uważał, że potrzeby te są podobne do instynktów i odgrywają główną rolę w motywowaniu zachowań. Istnieje pięć różnych poziomów hierarchii potrzeb Maslowa, zaczynając od najniższego poziomu zwanego potrzebami fizjologicznymi.

1. Potrzeby fizjologiczne (Physiological Needs)

Potrzeby fizjologiczne obejmują te, które są niezbędne do przetrwania. Niektóre przykłady potrzeb fizjologicznych obejmują:

 • Jedzenie.
 • Woda.
 • Oddychanie.
 • Homeostaza.

Oprócz podstawowych wymagań dotyczących odżywiania, powietrza i regulacji temperatury, potrzeby fizjologiczne obejmują również schronienie i odzież. Maslow włączył do tego poziomu hierarchii również reprodukcję seksualną, ponieważ jest ona niezbędna do przetrwania i rozmnażania gatunku.

2. Potrzeby bezpieczeństwa i ochrony

Na drugim poziomie hierarchii Maslowa potrzeby zaczynają być nieco bardziej złożone. Na tym poziomie potrzeby bezpieczeństwa i ochrony stają się pierwotne.

Ludzie chcą mieć kontrolę i porządek w swoim życiu. Niektóre z podstawowych potrzeb bezpieczeństwa i ochrony obejmują:

 • Bezpieczeństwo finansowe.
 • Zdrowie i dobre samopoczucie.
 • Bezpieczeństwo przed wypadkami i urazami.

Znalezienie pracy, uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego i opieki zdrowotnej, wpłacanie pieniędzy na konto oszczędnościowe, przeprowadzka do bezpieczniejszej dzielnicy to przykłady działań motywowanych potrzebami bezpieczeństwa i ochrony.

Razem, poziomy bezpieczeństwa i fizjologiczny w hierarchii potrzeb Maslowa tworzą to, co często określa się mianem „potrzeb podstawowych”.

3. Potrzeby społeczne

Potrzeby społeczne w hierarchii Maslowa obejmują miłość, akceptację i przynależność. Na tym poziomie potrzeba związków emocjonalnych napędza ludzkie zachowanie. Niektóre z rzeczy, które zaspokajają tę potrzebę obejmują:

 • Przyjaźnie.
 • Romantyczne przywiązanie.
 • Związki rodzinne.
 • Grupy społeczne.
 • Grupy społeczne.
 • Kościoły i organizacje religijne.

Aby uniknąć samotności, depresji i niepokoju, ważne jest, aby ludzie czuli się kochani i akceptowani przez innych. Osobiste relacje z przyjaciółmi, rodziną i kochankami odgrywają ważną rolę, podobnie jak zaangażowanie w grupy – takie jak grupy religijne, drużyny sportowe, kluby książki i inne zajęcia grupowe.

4. Potrzeby estetyczne

Na czwartym poziomie w hierarchii Maslowa znajduje się potrzeba uznania i szacunku. Po zaspokojeniu potrzeb z dolnych trzech poziomów, potrzeby szacunku zaczynają odgrywać bardziej znaczącą rolę w motywowaniu zachowania.

Na tym poziomie coraz ważniejsze staje się zdobycie szacunku i uznania innych. Ludzie mają potrzebę osiągania celów, a następnie uznania ich wysiłków. Oprócz potrzeby poczucia spełnienia i prestiżu, potrzeby związane z szacunkiem obejmują takie rzeczy jak poczucie własnej wartości i wartości osobistej.

Ludzie potrzebują poczucia, że są cenieni przez innych i mają poczucie, że wnoszą swój wkład w życie świata. Uczestnictwo w działalności zawodowej, osiągnięcia akademickie, uczestnictwo w zawodach sportowych lub zespołach, a także osobiste hobby mogą odgrywać rolę w zaspokajaniu potrzeb związanych z estymą.

Ludzie, którzy są w stanie zaspokoić potrzeby szacunku poprzez osiągnięcie dobrej samooceny i uznania ze strony innych, mają tendencję do odczuwania pewności w swoich możliwościach. I odwrotnie, ci, którym brakuje poczucia własnej wartości i szacunku innych, mogą rozwijać poczucie niższości.

Razem, poziom esteem i poziom społeczny tworzą to, co jest znane jako „potrzeby psychologiczne” w hierarchii.

5. Potrzeby samoaktualizacji

Na samym szczycie hierarchii Maslowa znajdują się potrzeby samorealizacji. Osoby samorealizujące się są samoświadome, zainteresowane rozwojem osobistym, mniej przejmują się opiniami innych i są zainteresowane realizacją swojego potencjału.

„Czym człowiek może być, tym musi być” – tłumaczył Maslow, odnosząc się do potrzeby, jaką mają ludzie, by osiągnąć swój pełny potencjał jako istoty ludzkie.

Maslow powiedział o samorealizacji: „Można ją luźno określić jako pełne użycie i wykorzystanie talentów, możliwości, potencjału itp. Takie osoby wydają się spełniać siebie i robić to, co najlepsze, do czego są zdolne. Są to ludzie, którzy rozwinęli się lub rozwijają się do pełnej rangi, do której są zdolni.”

Postęp w piramidzie potrzeb

Hierarchia potrzeb Maslowa jest często przedstawiana jako piramida. Najniższe poziomy piramidy potrzeb składają się z najbardziej podstawowych potrzeb, podczas gdy najbardziej złożone potrzeby znajdują się na szczycie.

Gdy potrzeby niższego rzędu zostaną zaspokojone, ludzie mogą przejść do następnego poziomu potrzeb. W miarę postępu w górę piramidy, potrzeby stają się coraz bardziej psychologiczne i społeczne.

Na szczycie piramidy priorytetem jest potrzeba szacunku dla własnej osoby i poczucie spełnienia. Podobnie jak Carl Rogers, Maslow podkreślał znaczenie samorealizacji, która jest procesem wzrostu i rozwoju jako osoby w celu osiągnięcia indywidualnego potencjału.

Różne rodzaje potrzeb

Hierarchia potrzeb Maslowa może być podzielona na dwa rodzaje potrzeb: potrzeby niedoboru i potrzeby wzrostu.

 • Potrzeby niedoboru: Potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, społeczne i szacunku to potrzeby niedoboru, które powstają w wyniku deprywacji. Zaspokojenie tych potrzeb na niższym poziomie jest ważne, aby uniknąć nieprzyjemnych uczuć lub konsekwencji.
 • Potrzeby wzrostu: Maslow nazwał potrzeby znajdujące się na szczycie piramidy potrzebami wzrostu. Potrzeby te nie wynikają z braku czegoś, ale raczej z chęci rozwoju jako osoby.

Chociaż teoria ta jest ogólnie przedstawiana jako dość sztywna hierarchia, Maslow zauważył, że kolejność zaspokajania tych potrzeb nie zawsze jest zgodna z tą standardową progresją.

Na przykład zauważył, że dla niektórych osób potrzeba poczucia własnej wartości jest ważniejsza niż potrzeba miłości. Dla innych potrzeba twórczego spełnienia może przewyższać nawet najbardziej podstawowe potrzeby.

Krytyka teorii Maslowa

Teoria Maslowa stała się szalenie popularna zarówno w psychologii, jak i poza nią. Szczególny wpływ wywarła na dziedziny edukacji i biznesu. Jednak koncepcja Maslowa nie pozostała bez krytyki. Główne z długo utrzymywanych zastrzeżeń to:

 • Potrzeby nie mają hierarchii: Podczas gdy niektóre badania wykazały wsparcie dla teorii Maslowa, większość badań nie była w stanie uzasadnić idei hierarchii potrzeb. Wahba i Bridwell (badacze z Baruch College) podali, że istnieje niewiele dowodów na uszeregowanie tych potrzeb przez Maslowa, a jeszcze mniej dowodów na to, że potrzeby te układają się w hierarchię.
 • Teoria ta jest trudna do przetestowania: Inni krytycy teorii Maslowa zauważają, że jego definicja samorealizacji jest trudna do naukowego przetestowania. Jego badania nad samorealizacją opierały się również na bardzo ograniczonej próbie osób, w tym ludzi, których znał, jak również na biografiach znanych osób, które Maslow uważał za samorealizujące się.

Niektórzy z nowszych krytyków sugerują, że Maslow był zainspirowany systemami wierzeń narodu Czarnych Stóp, ale zaniedbał przyznanie się do tego. Maslow badał północne plemię Czarnych Stóp jako antropolog. Jednak ta podstawa z czasem zanikła, powodując, że nadużywał koncepcji, które pierwotnie miał ocenić.

Wpływ Hierarchii Maslowa

Niezależnie od tych krytycznych uwag, hierarchia potrzeb Maslowa stanowiła część ważnej zmiany w psychologii. Zamiast skupiać się na nienormalnych zachowaniach i rozwoju, psychologia humanistyczna Maslowa koncentrowała się na rozwoju zdrowych jednostek.

Przeprowadzono stosunkowo niewiele badań wspierających teorię Maslowa, jednak hierarchia potrzeb jest dobrze znana i popularna zarówno w psychologii, jak i poza nią. W badaniu opublikowanym w 2011 roku naukowcy z Uniwersytetu Illinois postanowili poddać tę hierarchię próbie.

Odkryli, że podczas gdy spełnienie potrzeb było silnie skorelowane ze szczęściem, ludzie z kultur na całym świecie zgłaszali, że samorealizacja i potrzeby społeczne były ważne nawet wtedy, gdy wiele z najbardziej podstawowych potrzeb było niespełnionych.

Takie wyniki sugerują, że choć potrzeby te mogą być potężnymi motywatorami ludzkich zachowań, to niekoniecznie przyjmują one hierarchiczną formę, którą opisał Maslow.

Słowa końcowe

Niezależnie od tego, czy akceptujesz hierarchię potrzeb Maslowa, czy nie, jego teoria rzuca światło na wiele potrzeb, które mamy jako istoty ludzkie. I nawet jeśli nie wszyscy układamy te potrzeby w tej samej kolejności, pamiętanie o nich w kontaktach z innymi może sprawić, że nasze interakcje będą bardziej opiekuńcze i pełne szacunku.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Dlaczego hierarchia potrzeb Maslowa jest ważna?

Podstawą teorii Maslowa jest to, że jako istoty ludzkie jesteśmy motywowani przez nasze potrzeby. Ponadto, jeśli niektóre z naszych najważniejszych potrzeb są niezaspokojone, możemy nie być w stanie rozwijać się i zaspokajać innych potrzeb. To może pomóc wyjaśnić, dlaczego możemy czuć się „zablokowani” lub pozbawieni motywacji. Możliwe, że nasze najważniejsze potrzeby nie są zaspokajane, co uniemożliwia nam bycie najlepszą możliwą wersją siebie. Zmiana tego stanu rzeczy wymaga przyjrzenia się temu, czego potrzebujemy, a następnie znalezienia sposobu na zdobycie tego.

Co znajduje się na szczycie hierarchii potrzeb Maslowa?

Samorealizacja znajduje się na szczycie hierarchii potrzeb Maslowa. Potrzeba ta odnosi się do chęci osiągnięcia naszego pełnego potencjału. Według Maslowa, potrzeba ta może być zaspokojona dopiero wtedy, gdy wszystkie inne potrzeby zostaną zaspokojone. Tym samym plasuje się ona po potrzebach fizjologicznych, potrzebach bezpieczeństwa, potrzebie miłości i przynależności oraz potrzebach szacunku.

Jakie są niektóre słabe strony teorii Maslowa?

Niektórzy krytykują hierarchię potrzeb Maslowa, twierdząc, że nasze potrzeby nie zawsze układają się w piramidę lub że jedna potrzeba jest ważniejsza od drugiej. Istnieje również obawa, że jego idea samorealizacji nie może być przetestowana. Inni sugerują, że teoria Maslowa jest słaba, ponieważ została oparta na badaniach, które zostały źle przypisane lub utraciły oryginalną koncepcję, która była badana.

Ile jest poziomów w piramidzie potrzeb Maslowa?

W piramidzie Maslowa znajduje się pięć poziomów. Dwa dolne poziomy to potrzeby fizjologiczne i potrzeby bezpieczeństwa, które razem tworzą potrzeby podstawowe. Następne są potrzeby społeczne i potrzeby szacunku – określane również jako potrzeby psychologiczne. Potrzeby samorealizacji znajdują się na najwyższym poziomie piramidy Maslowa. O kimś, kto jest samorealizowany, mówi się, że jest w pełni sił (lub dąży do ich realizacji).

Oceń ten artykuł
psychologiairozwoj.pl
Adblock
detector